TẬP HUẤN CÁN BỘ DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2024

2023-12-24 15:14:08

        Ngày 18/12/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tham gia tập huấn cán bộ dân quân tự vệ do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Mới tổ chức.

quoc-phong-cm Công tác tổ chức khai mạc lớp học

        Tham gia lớp tập huấn, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng – an ninh; về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng –An nhinh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật, Nghị định, các Thông tư hướng dẫn về Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Nội dung nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

        Kết thúc lớp tập huấn hầu hết các học viên đã trang bị được các kiến thức cơ bản về Quốc phòng - An ninh, vấn đề dân tộc tôn giáo… để phục vụ công tác đơn vị địa phương.

Thanh Giang!