GIẤY ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

2024-05-09 09:05:53

Ngày 26/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ủy ban hành Giấy ủy quyền số 52/GYQ-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn. theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp "Tiếp nhận thông báo về việc cho thôi việc đối với người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bọ Luật lao động.

Ban Quản lý đăng trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị đẻ các cá nhận, doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện.

52--Giay-uy-quyen-TTHC-ve-lao-dong-UBND-tinh-voi-BQL-01-2024