THÔNG BÁO, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PTHT VÀ DỊCH VỤ KCN NĂM 2022 VÀ TIẾP TỤC NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

2023-03-09 15:12:44

Do nhu cầu đáp ứng vị trí việc làm Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm PTHT & Dịch vụ KCN năm 2022 và tiếp tục nhanạ hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Chi tiết tại Thông báo số 09/TB-BQL ngày 09/3/2023 gửi kèm

TB-BO-SUNG-THI-TUYEN-VIEN-CHUC-2023-BQL 

 

Thanh Giang!