KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2023

2023-01-03 10:37:45

Ngày 30/12/2022, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn đã Triển khai nhiệm vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2023. Mục đích gồm:

        - Rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định có liên quan nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung những TTHC quy định không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp, các TTHC còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

        - Thực hiện khách quan, công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành, góp phần hạ chế tiêu cực, tham nhũng.....Quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền trong công tác kiểm soát, thực hiện quy trình giải quyết TTHC.

Ban Quản lý gửi Kèm Kế hoạch

Ke-hoach-so-61-nam-2023 

Thanh Giang!