CÔNG BỐ, TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2023-01-12 09:28:51

Ngày 05/01/2023 Ban Quản lý các KCN đã thực hiện công bố tình hình sử dụng tài sản nhà nước năm 2022 gửi Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị liên quan. 

Gửi kèm Quyết định công bố và biểu mẫu kèm theo.

Cong-bo-cong-khai-TSCD-nam-2022 Mau-bieu-so-09a-TSCD 

 

Ngọc Hà!