KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 - BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2023-01-12 09:46:09

        Ngày 10/01/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 với các nhiệm vụ cụ thể trong đó tập chung: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý các KCN, trọng tâm là cải cách bộ máy gắn với cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Ban Quản lý, duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế đối với khu công nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn khu công nghiệp, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Ban Quản lý, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

       Gửi kèm chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tại đây:01-KH-BQL-CAI-CACH-HANH-CHINH-2023 

Thanh Giang!