Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

2023-02-17 15:02:17

        Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),.

        Hình thức lấy ý kiến: 

        - Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại mục III Kế hoạch này hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: luatdatdai@monre.gov.vn

        - Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn

        - Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trang Thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

        Thời gian lấy ý kiến: 

        Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày kế hoạch của Ban Quản lý các khu công nghiệp được ban hành đến ngày 24/02/2023.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn gửi kèm Kế hoạch về việc ban hành Kế hoch tổ chức ly ý kiến Nhân dân đi với dự thảo Luật Đt đai (sửa đi)) và PHỤ LỤC I ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ke-hoach-TC-LAY-Y-KIEN-ND-DOI-VOI-du-thao-Luat-Dat-dai-sua-doi 

Du-thao-Luat-Dat-dai 

PHU-LUC-1-de-cuong-luat-D-sua-doi 

Thanh Giang!