PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2023

2023-03-09 14:59:04

        Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện các Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh; thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ban Quản lý các KCN đã triển khai xây dựng kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phát động thi đua đợt 1 năm 2023, thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Nhằm động viên công chức, viên chức và người lao động trong Ban thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Nhung-11 

Ảnh lưu niệm công chức, viên Chức Ban Quản lý tham gia các phong trào thi đua

        Theo đó, Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung như: Thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vị chính trị của từng phòng, đơn vị; thi đua nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành; thi đua đổi mới, sáng tạo phát hiện các sáng kiến mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thi đua thực hiện tốt  kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động; thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong công tác chuyên môn; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

        Đồng thời, hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, ngành phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Bắc Kạn đẩy mạnh chuyển đổi số” giai đoạnh 2022-2025; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, tạo sự lan tỏa trong toàn Ban Quản lý các khu công nghiệp.

                                                                  Hồng Nhung!