HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN THÁNG 4/2023

2023-04-17 08:07:00

        Ngày 13 tháng 4 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Ma Từ Đông Điền- UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Thị Lộc-UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Ban Quản lý các khu công nghiệp dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan tỉnh.

       Mở đầu Hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 12/8/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Ma Từ Đông Điền UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt nam tỉnh đã báo cáo Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 03/02/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và Kết luận số 215-KL/TU, ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn.

Ma (1)  

Đồng chí Ma Từ Đông Điền UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt nam tỉnh đã báo cáo Đề án số 06-ĐA/TU.

        Đồng chí Triệu Thị Thu Phương-Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.  Đồng chí Nông Ngọc Duyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật.

        Phát biểu Kết luận và Bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc-UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trong thời gian tới như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó cần tuyên truyền rõ mục tiêu, đối tượng của chương trình, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, trách nhiệm của các bên đối với các nguồn vốn, đặc biệt là triển khai nguồn vốn sự nghiệp sát hơn với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để tăng tính hiệu quả của dự án; tập trung tuyên truyền sâu về tầm quan trọng của việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 2023. Bên cạnh đó cần tiếp tục tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh của tỉnh…

                                                                                      Bích Liên