HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

2023-04-28 09:00:29

        Chiều ngày 26/4/2023, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh.

        Theo báo cáo, ngay sau khi Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện Nghị quyết, cụ thể: Nghị quyết Đại hội chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công nhiệm vụ cấp ủy; xây dựng các kế hoạch, chương trình làm việc toàn khóa; chương trình trình hành động thực hiện Nghị quyết; Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa …

So-ket-2023 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ

        Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp với sự nỗ lực và sự chung tay đồng lòng của đảng viên, Chi bộ đã đạt được những kết quả tích cực. Trong tổng số 7 chỉ tiêu Đại hội chi bộ đề ra, đến nay đã có 5 chỉ tiêu đạt nghị quyết; hàng năm Chi bộ tổ chức đánh giá kết quả, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; ban hành kế hoạch nhiệm vụ cho từng năm để thực hiện. Ngoài ra, chi bộ thường xuyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị, các cá nhân đảng viên thuộc chi bộ tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và cá nhân đảng viên được nâng lên.

        Trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, trong đó đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tự tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt và triển khai đến  đảng viên, công chức, viên chức các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh; kịp thời tổ chức, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn chi bộ. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã lãnh đạo chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiêp thực hiện kêu gọi xúc tiến đầu tư bằng hình thức đổi mới, chỉ đạo khảo sát các vị trí để tham mưu UBND tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 với 8 khu công nghiệp, hơn 4.100 ha; đề xuất tỉnh chấp thuận chủ đầu tư phần diện tích còn lại của KCN Thanh Bình giai đoạn I với hơn 13,9 ha để thu hút đầu tư; chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về xả thải, xử lý nước thải của các doanh nghiệp KCN để hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm về môi trường trong KCN; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp KCN nhất là các vấn đề về cấp điện, cấp nước, thuê đất, ưu đãi đầu tư... ; chỉ đạo thành lập Khối thi đua, khối các doanh doanh nghiệp trong KCN với sự tham gia của 100% các doanh nghiêp; xây dựng hệ thống PCCC chung trong KCN Thanh Bình để đảm bảo PCCC trong toàn khu vực KCN theo quy định. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo và cải thiện rõ rệt; thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, giảm thiểu thời gian và chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đã xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý để cung cấp, trao đổi thông tin cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; lắp đặt hệ thống Camera quan sát các khu vực trong KCN Thanh Bình để theo dõi, đảm  bảo công tác an ninh thường xuyên, liên tục.

       Công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết được coi trọng, duy trì thực hiện hàng năm góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ. Phát huy dân chủ nội bộ trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân phụ trách; khen thưởng kịp thời những đảng viên có thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình, xử lý những đảng viên có khuyết điểm vi phạm từ đó khơi dậy những nhân tố tích cực, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ qua Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp còn những hạn chế, cụ thể: Còn chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa thực hiện được do nguồn nhân sự hạn chế. Trong lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ chưa thực sự kiên quyết; Tập thể ban chi ủy chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu về nghiệp vụ công tác đảng để triển khai thực hiện do vậy tính chuyên nghiệp trong chỉ đạo, điều hành chưa cao.

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã ghi nhận mặc dù trong bối cảnh khó khăn nhưng chi bộ Ban Quản lý đã rất nỗ lực cụ thể: Chi bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy nên các đảng viên đã phát biểu sôi nổi và rất có tư tưởng cầu tiến; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả nổi bật, có nhiều khởi sắc. Bên cạnh những kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp còn những hạn chế, cụ thể: Còn chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa thực hiện được; công tác kiểm tra giám sát chưa được thường xuyên, sâu sát.

 So-ket-2023-2

Hình ảnh Đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

         Trong thời gian tới đề nghị Chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy. Tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra. Đồng thời cần phối hợp với chính quyền đề xuất cấp trên quyết liệt hơn việc kiện toàn lãnh đạo Ban Quản lý; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, doanh nghiệp, công tác phát triển hạ tầng, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số...

                                                                                  Bích Liên!