BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2023

2023-05-11 16:59:03

        Sáng ngày  08/5/2023, Ban CHQS Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Thịnh khai mạc huấn luyện dân quân, tự vệ năm 2023.

Tu-ve 

Hình ảnh Đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban phụ trách tham dự lễ khai mạc huấn luyện dân quân năm 2023

        Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp đã triệu tập công chức, viên chức của Ban Quản lý và triệu tập công nhân lao động của các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia công tác huấn luyện dân quân năm 2023 (Quyết định  số 30/QĐ-BQL ngày  08/5/2023) gồm 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 9 chiễn sỹ; đối với xã Thanh Thịnh có 3 tiểu đội mỗi tiểu đội 20 chiến sỹ. Thời gian huấn luyện là 07 ngày, từ 07h00 ngày 09/5/2023 đến 17h00 ngày 12/5/2023 và từ ngày 18, 19, 22/5/2023.

        Để đảm bảo quân số huấn luyện đạt kết quả cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có văn bản đề nghị Lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thanh Bình quan tâm đôn đốc, tạo điều kiện cho các công nhân tham gia huấn luyện chấp hành nghiêm quy chế huấn luyện DQTV, đồng thời trả nguyên lương và hỗ trợ thêm cho người lao động trong thời giant ham gia huấn luyện.

        Kết thúc huấn luyện các chiến sĩ sẽ hoàn thiện nội dung kiểm tra viết thu hoạch nhận biết về chính trị, kiểm tra các môn quân sự chung và kiểm tra bắn đạn thật tại thao trường./.

                                                                                        Bích Liên