XIN Ý KIẾN DỰ THẢO QUY CHÊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

2023-05-29 10:35:36

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, theo đó ngày 26/5/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản đề nghị cho ý kiến Dự thảo quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ban Quản lý gửi kèm Văn bản số 209/BQL-CMNV ngày 26/5/2023 để các đơn vị nghiên cứu, xem xét theo quy định.

cv-xin-y-kien-quy-che-phoi-hop-26.5.2023 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn!