BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN PHÊ DUYỆT VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

2023-06-07 08:40:23

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-BQL ngày 21/11/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm PTHT và dịch vụ khu công nghiệp năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BQL ngày 6/6/2023 Quyết định phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp;

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trung tâm PTHT và dịch vụ khu công nghiệp đã ban hành Quyết định và thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức vào việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2022:

Giử kèm Quyết định số 35/QĐ-BQL ngày 06/6/2023 và Thông báo số 15/TB-BQL ngày 07/6/2023.

35--QD-PHE-DUYET-KQ-TRUNG-TUYEN-2-VIEN-CHUC-BQL-6-2023 

BIEU-PHE-DUYET-KET-QUA.xlsx-KEM-THEO-QD-35-BQL 

15-TB-02-KET-QUA-TRUNG-TUYEN-VC-BQL-6-2023 

THONG-BAO-KET-QUA.xlsx-7-6-2023 (1) 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN THÔNG BÁO!