Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2022, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2023

2023-06-27 09:18:05

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2023 theo yêu cầu của tỉnh. Ngày 21/6/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-BQL về khắc phục những tồn tại, hạn chế các chỉ số năm 2022, nâng cao chất lượng các chỉ số năm 2023. Để độc giả tiện theo dõi, Ban Quản lý gửi kèm chi tiết kế hoạch:

42-KH-BQL-KHAC-PHUC-TON-TAI-HAN-CHE-CHI-SO-CCHC-PARINDEX-SIPAS...-6-2023 

Thanh Giang!