LIÊN HOAN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG HUYỆN CHỢ MỚI

2023-06-27 14:49:02

        Ngày 26/6/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự Khai mạc Liên hoan Văn nghệ quần chúng huyện Chợ Mới năm 2023. Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Chợ Mới năm 2023 với chủ đề “ Chợ Mới – 25 năm xây dựng và phát triển” để chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Chợ Mới (02/9/1998 - 02/9/2023), được tổ chức thành 02 khối: Khối xã, thị trấn và Khối cơ quan huyện.

        Chương trình tham gia liên hoan bám sát chủ đề, các tiết mục được đầu tư phong phú, đa dạng với các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, phản ánh những đổi mới của địa phương, đất nước; khai thác, giữ gìn, giới thiệu, phát triển những làn điệu dân ca, những điệu múa dân gian, những nét đặc sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

VAN-NGHE-CM Đồng chí Lê Ngọc Quyến, Phó Chủ tịch UBND huyện trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự

        Đây là dịp gặp gỡ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng; giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu, đậm đà bản sắc dân tộc, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân, từng bước giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong toàn huyện.

                                                                             Bích Liên!