GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC – QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

2023-06-27 15:22:40

      “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng” là chủ đề ngày gia đình Việt Nam 28/06/2023 và tháng hành động  Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 nhằm nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội nhằm phát huy vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

        Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

       Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng và là môi trường quan trọng hình thành, giáo dục nhân cách của trẻ em; tạo môi trường lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Mặt khác, gia đình cũng là nơi chia sẻ yêu thương, khó khăn, bồi đắp nhu cầu tinh thần, tâm tư, tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình; Xây dựng một gia đình hạnh phúc, phát triển là cách để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; Theo sự phát triển của đất nước cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn luôn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

Nhung-gdvn 

       Ngày 04 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”. 

      Để hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6 và thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2023; xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững” công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý cùng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thanh Bình hãy phấn đấu xây dựng  gia đình bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Mỗi gia đình hãy tổ chức sum họp để ôn lại truyền thống của gia đình mình qua đó gắn chặt tình cảm các thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày gia đình Việt Nam” vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

                                                                              Đỗ Nhung!