CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 03 VÀ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2023

2023-06-29 08:28:59

Để thuận lợi cho việc tra cứu thông tin phục vụ nghiệp vụ chuyên môn quản lý nhà nước…. Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn xin gửi đến quý độc giả các Bộ Luật của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/3/2023 và ngày 01/7/2023, bao gồm: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình:

LUAT-PHONG-CHONG-RUAU-TIEN-VA-LUAT-TTRA 

       LUAT-PHONG-CHONG-RUA-TIEN                                                              LUAT-THANH-TRA 

LUAT-TH-HIEN-DAN-CHU-VA-PHONG-CHONG-BLGD Luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-10-2022-qh15      LUAT-PHONG-CHONG-BAO-LUC-GIA-DINH 

 

Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn!