Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh

2023-06-29 08:53:41

Chi cục Thuế Khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới có văn bản số 1198/CCTKV-NV ngày 14 tháng 6 năm 2023 triển khai thu nộp thuế theo mã định doanh khoản phải nộp, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin để công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp biết.

VB-Chi-cuc-thue 

                                                         Ngọc Hà.