Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” của Ban Quản lý các KCN

2023-06-29 10:17:00

Thực hiện Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Ngày 28/6/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 44/KH-BQL Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” của Ban Quản lý các KCN (gửi kèm Kế hoạch số 44/KH-BQL).

44--KH-BQL-THUC-HIEN-CHIEN-DICH-CAO-DIEM-100-NGAY-DEM-N-CAO-DVCTT-6-2023 

Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn!