Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
Nghị định 41/2023/NĐ-CP về mức lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước từ ngày 01/7/2023

Nghị định 41/2023/NĐ-CP về mức lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước từ ngày 01/7/2023

2023-07-06 15:40:56

Ngày 28/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

ND-41 

Nghị định 41/2023: Mức lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước từ ngày 01/7/2023

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 01/7/2023 như sau:

- Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023:

Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Từ ngày 01/01/2024 trở đi: Mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

          Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin để công chức, viên chức, người lao động và các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp biết và truy cập Website http://www.gdt.gov.vn để tải và xem chi tiết nội dung Nghị định số 41/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ.

                                                                                          Ngọc Hà!