Sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

2023-07-14 17:59:05

        Theo khoản 8, Điều 13, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP  ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử thì Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử”. Để tạo điều kiện thuận lợi  trong việc nhận biết đảm bảo chính xác ứng dụng VneID và thông tin của người dân trên ứng dụng này, Bộ Công an đã cập nhận thêm tính năng giúp công dân khi thưc hiện các thủ tục hành chính (có tài liệu hướng dẫn đính kèm).

Huongdan-VN-Ied (1) 

          Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn triển khai để công chức, viên chức và người lao động được biết.

                                                                                          Bích Liên!