GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH BẮC KẠN

2023-07-17 16:02:14

        Ngày 11/7/2023 Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự họp trực tuyến bàn về việc thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Chủ trì Hội nghị do ông Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, cùng dự Hội nghị có lãnh đạo  và công chức phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, nghành của tỉnh.

Pham-DH 

Đồng chí Phạm Duy Hưng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

        Sau khi lãnh đạo và công chức đầu mối các đơn vị báo cáo về những khó khăn vướng mắc trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu thu phí, lệ phí trực tuyến, vướng mắc trong khi tái sử dụng chia sẻ dữ liệu liên thông… Đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo rà soát thủ tục hành chính, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành và đạt tỷ lệ ít nhất giảm trước 20% chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính được kiến nghị hoặc sửa đổi và kiến nghị đề xuất kiến nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính 03 liên tục không phát sinh hồ sơ. Rà soát, tổng hợp danh mục cơ sở dữ liệu cần liên thông và có thể chia sẻ dữ liệu liên thông của ngành với Cổng Dịch vụ công của tỉnh, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh. Báo cáo trước ngày 15/7/2023. Trên cơ sở thông báo danh mục cơ sở dữ liệu kết nối liên thông khai thác được, thực hiện việc rà soát, đánh giá tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông sớm thực hiện kết nối dữ liệu và đáp ứng hạ tầng về phàn mềm Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh. Việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí cần phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất phương án thực hiện việc thanh toán trực tuyến phù hợp.

Thanh Giang!