Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh thành lập trang fanpage “Sen hồng Bắc Kạn”

2023-07-19 07:01:34

        Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh đã thành lập trang fanpage “Sen hồng Bắc Kạn” đi vào hoạt động từ ngày 10/7/2023. Địa chỉ truy cập trang fanpage https://www.facebook.com/profile.php?id=100094335012572.

        Mục đích thành lập trang fanpage nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

        Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin để công chức, viên chức và gười lao động được biết theo dõi, cập nhật thông tin, theo dõi và chia sẻ.

                                                                                              Bích Liên!