Luật Giao dịch điện tử sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp ngày 22/6/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, là bước đi quan trọng cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

2023-07-31 11:11:29

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp ngày 22/6/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, là bước đi quan trọng cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Để thuận lợi cho độc giả đọc và nghiên cứu, Ban Quản lý xin gửi toàn bộ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023:

Luat-Giao-dich-dien-tu 

Thanh Giang!