BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN CÔNG KHAI DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2023

2023-08-03 16:22:40

Công khai dự toán và Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2023 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

9.-QD-59 

Ngọc Hà!