Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2023-08-07 09:44:35

        Ngày 04/8/2023 Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch số 528/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với mục đích Tập trung hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến; Hỗ trợ các doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh; Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên nhằm nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị doanh nghiệp.

Nhung-11 (1) 

        Mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 11, Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa; Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa; Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ mạng lưới tư vấn viên; Hỗ trợ tư vẫn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhung-22 

        Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn trêỉn khai đến toàn thể công chức, người lao động và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp biết.

 

Đỗ Nhung!