MỘT SỐ QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BẮC KẠN

2023-08-11 11:10:39

        Ngày 8/8/2023, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành; các thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và công chức, lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp xã. Dự Hội nghị đồng thời là báo cáo viên gồm ông Đỗ Tiến Quý, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính và các báo cáo viên Bộ Nội vụ.

Dinh-huong-1 

Ông Phạm Duy Hưng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh phát biểu tại Hội nghị

        Mục tiêu chung của công tác cải cách hành chính là tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vê đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong gia đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, đưa ra các nội dung cải cách hành chính  gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số mà trọng tâm là cải cách thể chế, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Dinh-huong-2 

Ông Đỗ Tiến Quý, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ báo cáo tại Hội nghị.

        Hội nghị đã chuyền đạt một số kỹ năng để triển khai công tác cải cách hành chính như: kỹ năng xây dựng, triển khai kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính; kỹ năng phối hợp trong triển khai công tác cải cách hành chính; kỹ năng tuyên truyền cải cách hành chính và một số kỹ năng khác.

Dinh-huong-3Dinh-huong-4  

Hình ảnh một sô chỉ số cải cách hành chính trong thời gian qua của tỉnh Bắc Kạn

        Kết luận tại hội nghị tập huấn công tác cỉa cách hành chính năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn ông Phạm Duy Hưng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh yêu cầu gắn trách nhiệm, phân công lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính của đơn vị, các công chức, viên chức có năng lực, năng động, sáng tạo để tham mưu lãnh đạo. Công tác cải cách hành chính phải giao các đơn vị chuyên môn cụ thể, không giao chung chung phải gắn nhiệm vụ cải cách hành chính vào nhiệm vụ hoàn thành hăng năm  của các đơn vị.

        Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối với công chức, viên chức và đối với nhân dân.

        Tổ chức họp giao ban hàng tháng về công tác cải cách hành chính để kiểm tra, theo dõi tiến độ và có biện pháp khắc phục các chỉ số, đưa tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính theo tháng để khắc phục những tiêu chí chưa thực hiện.

        Trong cải cách thể chế: Theo dõi việc thi hành pháp luật, làm đúng, kiểm tra, rà soát tốt để phát hiện văn bản chồng tréo.

        Hàng năm rà soát thủ tục hành chính phải sâu sắc hơn nữa đểm giảm bớt thời gian, quy trình của thủ tục hành chính.

        Đối với cải cách chế độ công vụ: phân bổ cán bộ, công chức đúng vị trí việc làm.

       Đối với Ban Quản lý các KCN tỉnh, sau Hội nghị Lãnh đạo Ban Quản lý sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề để quán triệt đến toàn thể công chức,viên chức, người lao động về các nội dung cải cách hành chính, phân tích làm rõ các chỉ tiêu, tiêu chí cần để làm tốt phát huy, kiên quyết khắc phục các tiêu chí chưa thực hiện tốt; tô chức họp định kỳ hàng tháng về công tác cải cách hành chính như chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch./.

Thanh Giang!