THÔNG BÁO DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

2023-08-11 11:26:28

Ngày 10 tháng 8 năm 2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông báo số 23/TB-BQL Danh mục dịch vụ công trực tuyến, Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp gửi tới các cá nhân, nhà đầu tư tìm hiểu, nộp hồ sơ vào khu công nghiệp (gửi kèm Thông báo số 23/TB-BQL):

TB-SO-23-TBBQL-VE-DANH-MUC-DVC-TRUC-TUYEN-DV-CUNG-CAP-THONG-TIN-TRUC-TUYEN-BQL-2023