Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

2023-08-21 16:26:29

        Ngày 20/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.

        Đối tượng áp dụng là: Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

        Thông tư quy định cụ thể về nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; trình tự phê duyệt vị trí việc làm; hồ sơ trình, nội dung và thời hạn thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm; đồng thời, quy định điều khoản chuyển tiếp thực hiện đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy tại Thông tư thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định (Gửi kèm Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

        Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai để toàn thể công chức, viên chức và người lao động biết./.

Thong-tu-03-2023-tt-bkhdt-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu 

Bích Liên!