BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỢT II NĂM 2023

2023-08-24 14:38:26

        Phát huy kết quả đã đạt được năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; với quyết tâm đến hết năm 2023, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phát động phong trào thi đua đợt II năm 2023.

        Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung chính: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 6 cuối năm 2023 của từng phòng, đơn vị trực thuộc tiến tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo kế hoạch, chương trình hành động của Ban Quản lý; Thi đua tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua do Bộ, ngành, cơ quan, khối thi đua, các đoàn thể phát động; Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng; đoàn thể; Thi đua đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước.

Thi-dua-dot-2-1 

Thi-dua-dot-2-2 

Thi-dua-dot-2-3 Một số hình ảnh vè phong trào thi đua của đơn vị

       Với nội dung như trên Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, quyết tâm hoàn thành tốt các các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. (xem chi tiết văn bản tại đây).

phat-dong-thi-dua-dot-2.2023 

Đỗ Nhung!