Hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán lao động hợp đồng theo quy định Nghị định 111/2022/NĐ-CP .

2023-09-12 15:16:21

Hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán lao động hợp đồng theo quy định Nghị định 111/2022/NĐ-CP .

Kho-bac-1 

                           Hình ảnh về giao dịch kiểm soát, thanh toán chứng từ

       Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Kho bạc Nhà nước ban hành Công văn 4123/KBNN-KSC về kiểm soát, thanh toán lao động hợp đồng theo quy định Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Theo đó, kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện kiểm soát, thanh toán lao động hợp đồng đối với các hợp đồng đã thực hiện ký kết theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (trừ các trường hợp được phép chuyển tiếp thì thực hiện theo Điều 13 Nghị định 111/2022/NĐ-CP và hướng dẫn hiện hành), trong đó lưu ý một số nội dung như sau:

  1. Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với cá nhân để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

KBNN căn cứ Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP để thực hiện kiểm soát số lượng hợp đồng theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 111/2022/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn 1509/BNV-CCCB ngày 06/4/2023 của Bộ Nội vụ về việc trao đổi chuyên môn.

  1. Hướng dẫn đơn vị kê khai trên Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng:

Đối với các hợp đồng lao động đã thực hiện ký hợp đồng theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP các KBNN tỉnh, thành phố hướng dẫn đơn vị kê khai trên Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng như sau:

- Các dòng sửa thành: (i) Đối với công chức, viên chức (ii) Đối với lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (iii) Đối với hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP .

- Cột 6: Tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng sửa thành Tiền công lao động theo hợp đồng.

  1. Về kinh phí thực hiện: KBNN kiểm soát theo đúng nguồn quy định tại Điều 12 Nghị định 111/2022/NĐ-CP .
  2. Về hạch toán kế toán:

KBNN hướng dẫn hạch toán tiểu mục chi ngân sách nhà nước (NSNN) cho các trường hợp thực hiện hợp đồng quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP như sau:

- Đối công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sư nghiệp công lập:

+ Trường hợp ký hợp đồng dịch vụ được phản ánh vào tiểu mục 6757 "Thuê lao động trong nước" thuộc mục 6750 - "Chi phí thuê mướn".

+ Trường hợp ký hợp đồng lao động:

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc biên chế và nằm ngoài quỹ lương, tiền lương và phụ cấp khác (nếu có) được phản ánh vào tiểu mục 6051 "Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng" thuộc mục 6050 - "Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng".

- Đối với công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1 và nhóm 2: Không hạch toán theo mục lục ngân sách nhà nước do được thực hiện từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định pháp luật.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3 và nhóm 4:

+ Trường hợp ký hợp đồng lao động: Tiền lương và phụ cấp khác (nếu có) được phản ánh vào tiểu mục 6051 "Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng" thuộc mục 6050 - "Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng".

Lưu ý: Riêng đối với người lao động thuộc biên chế (viên chức) và nằm trong quỹ lương, tiền lương được phản ánh vào tiểu mục 6003 - "Lương hợp đồng theo chế độ" thuộc mục 6000 - "Tiền lương" và tiền phụ cấp lương phản ánh vào các tiểu mục tương ứng thuộc mục 6100 - "Phụ cấp lương".

+ Trường hợp ký hợp đồng dịch vụ theo quy định được phản ánh vào tiểu mục 7049 - "Chi khác" thuộc mục 7000 - "Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành".

Việc sửa đổi tiểu mục đảm bảo phù hợp với chính sách tiền lương quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP dự kiến sẽ được tổng hợp vào Thông tư sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC trong thời gian tới.

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP biết và thực hiện theo đúng quy định.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 4123/KBNN-KSC được ban hành ngày 19/7/2023.

 Ngọc Hà.