Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP

Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP

2023-09-15 15:51:52

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Nghị định 48/2023/NĐ-CP đã sửa đổi một số nội dung trong đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức như sau:

- Bổ sung quy định đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính tại khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP;

- Bổ sung quy định về tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại khoản 6 vào sau khoản 4 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về Quy chế đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức;

- Bỏ cụm từ “trong quá trình thực thi nhiệm vụ" tại khoản 5 Điều 7; điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 11; điểm c khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Nghị định 48/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Ban Quản lý các khu công  nghiệp thông tin đến toàn thể công chức, viên chức người lao động biết, thực hiện./.

                                                                                      Bích Liên!