TRIỂN KHAI PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CÔNG DÂN HỌC TẬP

2023-09-19 08:13:39

        Ngày 12 tháng 9 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 5984/UBND-VXNV về việc phối hợp triển khai phần mềm đánh giá “Công dân học tập”. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai  Công văn số 200/CV-KHVN ngày 28/7/2023 của Hội Khuyến học Việt Nam về việc phối hợp triển khai phần mềm đánh giá “Công dân học tập”. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì trong việc liên kết, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm đánh giá mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh.

        Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến toàn thể công chức, vien chức biết biết, thực hiện.

5984-UBND-ngay-12-thang-9-nam-2023 

 

Thanh Giang!