CHI BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VỀ NGUỒN NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP CHI BỘ CHÍ KIÊN - CHI BỘ ĐẦU TIÊN CỦA TỈNH BẮC KẠN (22/9/21943 - 22/9/2023)

2023-09-19 08:29:27

        Hướng đến Kỷ niệm 80 năm thành lập chi bộ Chí Kiên - Chi bộ đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn. Ngày 16 tháng 9 năm, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã đến dâng hoa và sinh hoạt chuyên đề tại Di tích địa điểm thành lập chi bộ Chí Kiên - Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn tại thôn Bản Duồm A, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn.

        Chi bộ Chí Kiên là chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kạn, sự kiện này là thắng lợi lớn đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quần chúng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong công cuộc giải phóng dân tộc. Đội ngũ cán bộ trung kiên của tỉnh đã được giác ngộ, tiếp thu đường lối cách mạng, từ đây phong trào cách mạng của tỉnh Bắc Kạn đã có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, mở ra thời kỳ mới phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng và sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh.

Di-tich-1 

Địa điểm thành lập Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn tại thôn Bản Duồm A, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn.

Di-tich-2 

Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại Di tích

        Đứng trước bia di tích lịch sử - nơi thành lập Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn hứa nguyện tiếp tục đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao./.

                                                                                Bích Liên!