Rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính

2023-09-26 09:01:27

          Ngày 29/8/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 771/CĐ-TTg về rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030. Theo đó Rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, theo đó, để tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp trụ sở công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong giai đoạn 2023-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

          - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh:

          + Khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính (bao gồm các đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 mà cho đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả và các đơn vị dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030);

          + Kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sắp xếp lại, xử lý trụ sở;

          + Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang trực tiếp quản lý khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý trước ngày 30/9/2023.

          Đồng thời, cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương.

          -  Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam và các bộ, cơ quan khác ở trung ương có trụ sở cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 nay không có nhu cầu sử dụng:

          + Khẩn trương chuyển giao các trụ sở, nhà đất cho UBND tỉnh để sắp xếp, quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng;

          + Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp trụ sở công tại các đơn vị hành chính dự kiến sắp xếp giai đoạn 2023-2030.

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới toàn bộ công chức, viên chức, người lao động biết./.

Xem chi tiết tại Công điện 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023

cong-dien-771-cua-Thu-tuong-ve-xu-ly-tai-san-khi-sap-xep-DVHC-1- 

                                                                                                               Ngọc Hà.