TỔ CHỨC RÀ SOÁT, LÀM SẠCH DỮ LIỆU TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2023-10-05 14:34:36

        Ngày 04/10/2023 UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị rà soát, làm sạch dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính. Tham dự  hội nghị gồm công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban ngành của tỉnh.

        Trên cơ sở phân cấp phân quyền về tài khoản, các sở ban, ngành đã tổ chức rà soát, làm sạch toàn bộ thủ tục hành chính được giao, trong đó ưu tiến rà soát các thủ tục hành chính có quy định về phí lệ phí để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến được thuận lợi, nhanh chóng và giảm chi phí.

Lam-sach-du-lieu Toàn cảnh Hội nghị

        Thực hiện nội dung trên, công chức đầu mối của Ban Quản lý cũng đã tiến hành rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của đơn vị; đối với một số thủ tục hành chính thực hiện theo văn bản ủy quyền thì đơn vị thực hiện ủy quyền tiến hành rà soát theo quy định. Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch rà soát thủ tục hành chính từ đầu năm sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế, vướng mắc để làm tinh gọn thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

        Thông qua buổi rà soát nhằm tạo cơ sở cho các sở, ban, ngành, sửa đổi, hoàn thiện quy định thủ tục hành chính và lựa chọn thủ tục hành chính để xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến khả thi, hiệu quả.

Thanh Giang!