Ngăn chặn, đấu tranh, xóa bỏ phương diện “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn tỉnh

2023-10-05 14:39:35

        Thời gian gần đây “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” (viết tắt là HTĐCTM) tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Kạn; hoạt động của HTĐCTM vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong, mỹ tục...gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

          Để ngăn chặn, đấu tranh, xóa bỏ phương diện tổ chức HTĐCTM trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Văn bản số 5254/BNV-TGCP ngày 15/9/2023 của Bộ Nội vụ và Văn bản số 6499 /UBND-NCPC ngày 02/10/2023 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo, Ban Quản lý các khu công yêu cầu công chức, viên chức, người lao động cần nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của HTĐCTM để cảnh giác, không bị lôi kéo, không tham gia các hoạt động của HTĐCTM; xử lý nghiêm đối với cá nhân tham gia tổ chức chức này. Nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến HTĐCTM, tránh bị lợi dụng, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với HTĐCTM trên địa bàn toàn tỉnh (không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa...).

          Với các nhiệm vụ trên yêu cầu công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                                       Ngọc Hà!