Ban Quản lý các KCN với các hoạt động chào mừng đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028.

2023-10-06 15:21:26

        Chào mừng đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã tuyên truyền rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động niềm tự hào về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn.

        Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có ý kiến tới toàn thể các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống tinh thần vật chất đối với công nhân, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Thiết thực và cụ thể hóa các hoạt động như:

Tuyên truyền bằng băng rôn tại trụ sở cơ quan

Cong-doan-X-1 Tổ chức vệ sinh khu công nghiệp và treo Pano khẩu hiệu khổ lớn, chào mừng Đại hội X công đoàn tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2023-2028 tại KCN Thanh Bình.

cong-doan-X-2 

Bàn Duyên!