HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH

2023-10-10 10:00:50

        Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2023, tại Điểm cẩu Hội trường tỉnh đã diễn ra Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh. Thành phần tham dự gồm các đồng chí Tỉnh ủy viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

VB-moi-1 Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Hội nghị đã quán triệt, triển khai toàn diện, đầy đủ nội dung các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Theo đó, Hội nghị đã triển khai các văn bản:

        - Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kế hoạch số 189-KH/TU, ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW.

        - Thông tin về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (9/2023).

        - Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Công văn số 1674-CV/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW của Ban Bí thư.

        - Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị.

        - Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Công văn số 1637-CV/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư.

        - Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

        - Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng.

        - Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

        - Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

        - Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư.

        - Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung.

        - Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

        Tại Điểm cẩu của Ban Quản lý các KCN có đầy đủ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham dự.

        Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Qua đó cán bộ, đảng viên, công chức viên chức cũng đã nắm vững những nội dung cơ bản của các chỉ thị, quy định, kết luận.

VB-moi-2 Điểm cầu trực tuyến Ban Quản lý các KCN tỉnh

        Sau hội nghị, lãnh đạo ban yêu cầu công chức, viên chức cụ thể hóa các chỉ thị, quy định, kết luận phù hợp với tình hình thực tế đơn vị để triển khai thực hiện./.

Thanh Giang!