Quyết định công bố công khai số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và mua sắm tài sản công 09 tháng đầu năm 2023

2023-10-10 14:25:53

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn  công bố công khai số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và mua  sắm tài sản công 09 tháng đầu năm 2023

82-QD-BQL-cong-khai-tai-chinh-9-thang-dau-nam-2023 

Ngọc Hà!