Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”

2023-10-13 23:01:11

      Ngày 06/10/2023 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 1735/LĐLĐ-TGNC về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, tập trung vào những nội dung chính sau đây:

  1. Nội dung Cuộc thi:

      - Lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Những cột mốc lớn trong lịch sử gắn với những triều đại, nhân vật lịch sử, những chiến công hiển hách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của những chiến công hiển hách đó.

      - Các tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử dân tộc.

     - Những thành tựu trong việc phát huy giá trị lịch sử truyền thống yêu nước, đoàn kết chống thực dân, đế quốc trong thế kỷ XX; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng.

     - Các tấm gương tiêu biểu của tinh thần yêu nước trong chống thực dân, đế quốc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay trên mọi lĩnh vực, trong đó có những tấm gương của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ.

     - Phê phán, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, những luận điệu sai trái, thù địch, những hành vi trái pháp luật lợi dụng, nhân danh tinh thần yêu nước gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc; phủ nhận lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.

  1. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ ngày 10/10/2023 đến ngày 10/11/2023.
  2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).

     Để thuận lợi cho Đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Khu công nghiệp tìm hiểu và tham gia dự thi, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn gửi kèm Kế hoạch số 362/KH-TLĐ ngày 28/9/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”:

362KH-TLD 

Thanh Giang!