Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2023-10-23 22:29:31

        Ngày 17/10/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2023 và thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

        Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn thông tin để cá nhân, tổ chức, công chức, viên chức dõi và phối hợp thực hiện (có Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND kèm theo).

QD-26-UBND-ban-hanh-Quy-che-phoi-hop-QLNN-doi-voi-cac-KCN-tren-dia-ban-tinh 

Thanh Giang!