NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

2023-10-26 22:18:26

        Ngày 20/10/2023 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7058/UBND- GTCNXD về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Theo đó  yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua lồng ghép với các chương trình hoạt động của đơn vị để hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trở thành hoạt động thường xuyên, sâu rộng trên toàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

         Nhằm phát huy hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN thông tin để công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp biết.

7058-CV-UBND-NANG-CAO-HIEU-QUA-QLNN-DOI-VOI-CONG-TAC-BV-QUYEN-LOI-NGUOI-TIEU-DUNG-TREN-DIA-BAN 

Thanh Giang!