Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2023-10-26 22:32:59

         Ngày 13/10/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

          Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin tới công chức, viên chức biết./.

          Có Quyết định gửi kèm.

          25-qd-ubnd-ngay-13-10-2023 

Ngọc Hà!