KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BỐN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH (KHÓA XI) về nhiệm vụ quý IV năm 2023

2023-10-27 21:02:27

        Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười bốn đánh giá công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thống nhất kết luận:

        Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết nhiệm vụ năm 2023; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn cấp ủy, kết nạp đảng viên được thực hiện thường xuyên. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, duy trì và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; duy trì nề nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; kịp thời ban hành các kết luận, nghị quyết các kỳ họp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chủ động trong công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo, định hướng hoạt động các tổ chức đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, chất lượng một số công việc chưa cao, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt tiến độ theo kế hoạch năm 2023.

       Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chú trọng chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

       1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ; nâng cao ý thức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

       2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc rà soát các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện hiệu quả và hoàn thành những công việc theo nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất thuộc thẩm quyền. Xây dựng nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 sát với tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

       3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các cấp ủy cơ sở chủ động thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo kế hoạch. Tổ chức hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2023; thực hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, năm 2023 và giai đoạn 2019-2023. Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt”, đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong tổ chức thực hiện mô hình làm cơ sở nhân rộng toàn đảng bộ.

        4. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch; giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

       5. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo”; thực hiện hỗ trợ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới, Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

      6. Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo thông báo kết luận tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy ngày 09/10/2023. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ 15. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

       7. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XII) về công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

       8. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ kết hợp với kết quả nắm tình hình tại các tổ chức cơ sở đảng để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh giao.

         Nhằm triển khai các nhiệm vụ trong tâm theo Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, Ban Quản lý đã tổ chức quán triệt tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023./.

Ma Doãn Hiệu!