Phát động thi đua hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị năm 2023

2023-11-03 11:10:35

        Ngày 03/11/2023, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp phát động phong trào thi đua 3 tháng cuối năm 2023 “thi đua hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị năm 2023”, nhằm động viên công chức, viên chức, người lao động tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Theo đó, công chức, viên chức, người lao động  tập trung thực hiện nội dung thi đua, gồm:

         Một là,  thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2023; xử lý đột phá những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, không để kéo dài thời gian xử lý công việc.

         Hai là, thi đua cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạch tranh cấp sở, ngành của đơn vị.

        Ba là, thi đua ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS, có giải pháp tuyên truyền CCHC mới, sáng tạo, hiệu quả cải thiện, nâng cao chất lượng Chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023.

        Bốn là, thi đua chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

       Với nội dung trên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của Ban đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn tỉnh.

Đỗ Nhung!