Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/ 2023 của Bộ Xây dựng

2023-11-06 15:00:23

 Ngày 16/10/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD về việc ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an  toàn  cháy  cho  nhà  và  công  trình.  Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023, (có Thông tư đính kèm).

thong-tu-09-2023-tt-bxd-sua-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh 

Bích Liên!