Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 382-BC/TU ngày 11/7/2023 của Tỉnh ủy

2023-11-13 09:52:00

        Ngày 08/11/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 739/KH-UBND Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 382-BC/TU ngày 11/7/2023 của Tinh ủy.

        Để phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo dõi, triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban Quản lý các KCN tỉnh đăng tải toàn bộ Kế hoạch trên để công chức, viên chức, người lao động căn cứ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

739-KH-UBND-ngay-08-thang-11-nam-2023 

Thanh Giang!