Giao kinh phí tài trợ lập mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I cho Ban Quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

2023-11-13 10:18:49

Giao kinh phí tài trợ lập mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I cho Ban Quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

89--QD-BQL-giao-kinh-phi-tai-tro-lap-quy-hoach 

Ngọc Hà!