KẾ HOẠCH THI ĐUA ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THU HÚT ĐẦU TƯ 3 THÁNG CUỐI NĂM

2023-11-15 15:35:01

        Ngày 01/11/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã ban hành kế hoạch số  65/KH-BQL về Phát động và tổ chức triển khai Đợt thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023”. Kết quả thành tích đạt được của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện đợt thi đua này là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét khen thưởng toàn diện năm 2023.

 (Xem nội dung Kế hoạch tại đây).

65-KH-PHAT-DONG-THI-DUA-3-THANG-CUOI-NAM-2023-BQL 

Đỗ Nhung!